Otto Rühle: “Welke kant kiezen?” (1940)


De Tweede Wereldoorlog heeft de socialistische arbeidersbeweging voor ernstige en noodlottige problemen gesteld. Opnieuw wordt ze geconfronteerd met een situatie die vergelijkbaar is met die waarmee de oude arbeidersbeweging bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd geconfronteerd. Het gevaar bestaat dat de fouten die de sociaal-democratie fataal werden, zich zullen herhalen.

De vraag waarmee we vandaag worden geconfronteerd is of de leuze van Liebknecht: "De vijand is thuis!" nog net zo geldig is voor de klassenstrijd van nu als in 1914. Toen Liebknecht zijn uitspraak deed, waren de omstandigheden in de klassenstrijd relatief eenvoudig. In Duitsland bijvoorbeeld werd de semi-feodale regering ongetwijfeld beschouwd als een grotere vijand van het proletariaat dan de democratische regeringen van de Entente. Ook vandaag de dag is de fascistische regering van Duitsland blijkbaar een gevaarlijker vijand van de arbeiders dan Engeland. Liebknecht's leus zou daarom vandaag de dag een nog grotere geldigheid hebben voor de Duitse arbeidersklasse dan in 1914.

Het lijkt er echter op dat de arbeiders in de democratische landen vandaag de dag met een andere situatie te maken hebben. De burgerlijke democratie staat tegenover hen in hun strijd voor politieke en economische emancipatie. Omdat ze echter in oorlog zijn met de totalitaire staten, in de eerste plaats met het Duitse fascisme, kunnen de democratieën niet worden beschouwd als de aartsvijand van het proletariaat.

Door hun politieke structuur en hun klassenstrijdmechanisme worden de democratische landen gedwongen het proletariaat bepaalde vrijheden te verlenen die het in staat stellen zijn strijd op een eigen manier te voeren. In de totalitaire landen is dit niet meer mogelijk. In het kader van de dictatuur heeft het proletariaat, zelfs als ze zich socialistisch noemt, geen vrijheden, geen rechten of mogelijkheden om zijn eigen strijd te voeren. Het lijdt geen twijfel dat het totalitarisme het grootste gevaar is voor het proletariaat, de wreedste en gevaarlijkste vijand van het proletariaat. Het schijnt dan ook zo te zijn dat de leuze van Liebknecht zijn geldigheid voor het proletariaat in de democratische landen heeft verloren.

In het licht van deze situatie schuiven de arbeidersbewegingen van de democratische landen op in een richting die de strijd tegen de democratie opzij zet zolang deze laatste zich in een oorlog tegen de totalitaire landen begeeft, in een grote kruistocht tegen zijn aartsvijand, tegen het monopolie, het fascisme, het bolsjewisme — het totalitaire systeem in het algemeen.

Het is deze situatie die aanleiding geeft tot de huidige verwarring, het debat en de controverse binnen de arbeidersbeweging. Maar om de huidige tactische verschuivingen te begrijpen is het noodzakelijk om enige kennis te hebben van de situatie voorafgaand aan de verschuiving in de politiek in 1914. Wetten, principes, programma's en leuzen hebben alleen maar een voorbijgaande geldigheid, worden historisch bepaald door tijdsfactoren, situaties en omstandigheden, en moeten dialectisch worden bekeken. Wat toen de verkeerde tactiek was, kan vandaag de dag dus de juiste zijn, en vice versa. Laten we dit toepassen op de huidige tactische verschuiving.

Toen de Duitse sociaal-democratie in 1914 capituleerde voor de keizer en voor de oorlogskredieten stemde, bestempelde het proletariaat van de hele wereld deze daad als een beschamend verraad aan het socialisme. Tot dan toe was het een algemeen aanvaarde politiek van de socialisten in de parlementen om zich te verzetten tegen militaire kredieten. In het geval van oorlogskredieten werd het vanzelfsprekend geacht dat de socialisten zouden handelen in overeenstemming met de bestaande politiek. Toen de socialisten voor de oorlogskredieten stemden, verstoorden ze dus een gevestigde tactiek en verraadden ze een gevestigd principe.

Deze daad werd algemeen veroordeeld en wekte hevige discussies op binnen de hele socialistische beweging. De opportunisten rechtvaardigden het met het argument dat ze "kanonnen voor sociale hervormingen" ruilden. De radicalen daarentegen drongen aan op een krachtigere strijd tegen de regering om van de oorlog een burgeroorlog te maken en zich voor te bereiden op de laatste strijd — de komende revolutie.

Voor de huidige partijen is deze strijd zinloos geworden, vooral omdat socialistische partijen en parlementaire functionarissen in veel landen geen betekenis meer hebben. En in de landen waar ze nog steeds worden getolereerd is hun stem niet meer dan een patroon geworden. Ofwel worden ze helemaal niet geraadpleegd over de vraag of ze met de oorlogskredieten zullen instemmen, ofwel zijn ze zelf de meest fervente pleitbezorgers daarvan. Zonder overleg en zonder strijd staan ze aan de kant van hun regeringen. Waren ze vroeger bondgenoten van de bourgeoisie, nu zijn ze haar dienaren en lakeien, zonder zich ook maar enigszins bewust te zijn van hun rol als verraders. In Engeland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Zweden, Finland, België, Zwitserland en Tsjecho-Slowakije — in feite overal — stonden en staan de socialisten aan de kant van de bourgeoisie. En de “communisten", ooit de felste critici en tegenstanders van de sociaal-democraten, voor wie ze speciaal de term "sociaal-fascistisch" hebben uitgevonden, buigen zich voor de bourgeoisie zelfs nog voor hun politieke ontaarding en verraad die culmineerden in de capitulatie voor Hitler en het fascisme.1

Hoe kunnen we deze verschuiving verklaren? Is het omdat de vertegenwoordigers van het socialisme en het communisme allemaal zwendelaars en schurken zijn geworden? Het zou te eenvoudig zijn om dat aan te nemen. Het maakt niet uit hoeveel schavuiten en schurken er onder hen zijn, de oorzaak van deze verschuiving ligt dieper. Ze moet gezocht worden in de veranderde omstandigheden van de partijorganisaties, in de veranderde tijden. Deze veranderingen zijn duidelijk zichtbaar en onmiskenbaar.

De oude sociaal-democratische beweging is ontstaan in de eerste fase van het kapitalistische tijdperk, die we de fase van het privé-kapitalisme (laissez-faire) kunnen noemen. De sociaal-democratie kreeg er de impuls van haar oorsprong, de voorwaarden voor haar groei, de structuur van haar massa-organisaties, het terrein, de tactiek en de wapens voor haar strijd. Haar inhoud werd afgeleid van de inhoud van het systeem waarin ze leefde en vocht, en die ze hoopte te overwinnen. Hoewel ze ernaar streefde om het tegenovergestelde te zijn, kon ze het niet laten om op alle mogelijke manieren te zijn zoals het [systeem] was.

Dit systeem ging met de Eerste Wereldoorlog zijn laatste fase in. Het bevindt zich nu in een strijd op leven en dood tegen de opgaande nieuwe fase, die we omschrijven als staatskapitalistisch. Zoals de eerste zijn ideologische en politieke uitdrukking vond in het liberalisme en de democratie, zo vindt de tweede zijn uitdrukking in het fascisme en de dictatuur. De democratie was de staatsvorm van de opkomst van het kapitalisme, van haar strijd tegen het feodalisme, de monarchie en het klerikalisme, van de ontwikkeling van alle individuele krachten voor de overwinning en de opkomst van het kapitalistische economische systeem, voor de maatschappelijke context en de culturele ontplooiing van de bourgeoisie. Aan deze opgaande periode is lang geleden een einde gekomen. De democratie wordt steeds gebrekkiger en ondraaglijker voor het huidige kapitalisme, want de kapitalistische belangen kunnen er niet meer onder groeien en bloeien. Ze eisen nieuwe sociale en politieke omstandigheden, een nieuwe ideologie en een nieuwe staatsvorm — een nieuw heersend apparaat. De democratische fase wordt afgedankt en afgebroken, zodat het fascisme zijn plaats kan innemen. Want alleen onder het fascisme kan het staatskapitalisme zich ontwikkelen en gedijen.

Wanneer de democratie ophoudt de geldige en dominante staatsvorm te zijn, houdt ook die beweging op die van de democratie de impuls, het recht en haar bestaansvorm heeft gekregen. Ze kan niet op eigen kracht blijven leven. Haar parlementarisme, haar partijmachine, haar autoritair-centralistische organisatiemethoden, haar agit-prop techniek, haar militaire strategie, haar compromissen tactiek, haar rationalisaties en haar metafysisch-irrationele illusies — dit alles kreeg ze uit het rijke arsenaal van de bourgeoisie, het was allemaal onderdeel, vlees van het vlees van de burgerlijk-democratisch-liberale wereld. Omdat aan dit alles een einde is gekomen, is de beweging ingestort, wordt ze alleen maar een schaduw van haar vroegere zelf. Ze kan alleen nog maar woelen en kreunen onder de gescheurde en bevuilde dekmantel van de stervende democratie tot haar eigen dood haar inhaalt.

Het privé-kapitalisme — en daarmee de democratie, die het probeert te redden — is achterhaald en gaat de weg van alle sterfelijke dingen. Het staatskapitalisme — en daarmee het fascisme, dat de weg ervoor vrijmaakt — groeit en grijpt de macht. Het oude is voorgoed verdwenen en geen enkel uitdrijvingsmechanisme werkt tegen het nieuwe. Hoe hard we ook proberen de democratie te doen herleven, haar weer op de been te helpen, haar leven in te blazen, alle inspanningen zullen zinloos zijn. Alle hoop op een overwinning van de democratie op het fascisme is de ergste illusie, alle geloof in de terugkeer van de democratie als een vorm van kapitalistische heerschappij heeft alleen maar waarde als sluw verraad en lafhartig zelfbedrog. De arbeidersleiders die vandaag de dag aan de kant van de democratieën staan en proberen de arbeidersorganisaties voor die kant te winnen, doen alleen maar wat hun eigen regeringen en generale staf doen; namelijk arbeiders en daklozen, hopeloze emigranten werven in hun legers om hen in de strijd tegen de fascistische fronten te gooien. Deze vrijwillige rekruteringsofficieren, huurlingen van de democratieën, zijn geen betere heren dan die ontvoerders die doodsschepen bevoorraden met geronselde zeelieden. Vroeg of laat worden zelfs de democratieën gedwongen zich van hen te ontdoen, want het wordt steeds duidelijker dat de democratische regeringen geen echte en serieuze oorlog tegen het fascisme willen. Ze hebben Polen niet echt geholpen. Er is geen enkele serieuze poging gedaan om Finland te redden. Ze stuurden slecht bewapende soldaten naar Noorwegen. Ze tekenen economische pacten met Rusland, de medeplichtige en lid van het kamp in dienst van Hitler.2 Alles wat ze doen is alleen maar bedoeld om Duitsland in zo'n moeilijke en onhoudbare positie te dwingen dat het bereid is een kapitalistisch-fascistisch zakelijk bondgenootschap aan te gaan dat beide partijen in staat zal stellen de hele wereld tot slaaf te maken. Beide regeringsmethodes lijken elke dag meer op elkaar. Welke echte democratie was er in Tsjecho-Slowakije? In Polen? Welke democratie vonden de Spaanse vluchtelingen3 en andere emigranten in Frankrijk, waar alle mensenrechten en de menselijke waardigheid over boord zijn gegooid? En hoe democratisch is de heerschappij van het monopoliekapitalisme in de VS? Alle democratie is praktisch dood. En alle hoop van de arbeiders om haar te doen herleven door hun inspanningen is pure illusie. Zijn de ervaringen van de Oostenrijkse, Duitse en Tsjecho-Slowaakse sociaal-democratieën niet angstaanjagend genoeg? Het is de ellende van het proletariaat dat zijn verouderde organisaties, gebaseerd op een opportunistische tactiek, het tegen de aanval van het fascisme weerloos maken. Het [proletariaat] heeft daarmee zijn eigen politieke positie in het politieke lichaam van de huidige tijd verloren. Het is niet langer een historische factor in het huidige tijdperk. Het is op de mesthoop van de geschiedenis geveegd en zal zowel aan de kant van de democratie als aan de kant van het fascisme wegrotten, want de democratie van vandaag zal het fascisme van morgen zijn.

De hoop op de uiteindelijke opstand van het proletariaat en zijn historische bevrijding komt niet voort uit de ellendige overblijfselen van de oude bewegingen in de landen die nog democratisch zijn, en nog minder uit de armoedige fragmenten van die partijtradities die in de emigratie over de hele wereld zijn verspreid en verloren zijn gegaan. Ook komt het niet voort uit de stereotiepe opvattingen van vroegere revoluties, ongeacht of men gelooft in de zegeningen van het geweld of in een "vreedzame overgang". De hoop komt eerder voort uit de nieuwe driften en impulsen die de massa's in de totalitaire staten zullen bezielen en hen zullen dwingen hun eigen geschiedenis te maken.

Tot nu toe zien we nog niet met welke middelen het fascisme zal worden overwonnen. We voelen ons echter gerechtvaardigd in de veronderstelling dat de mechanismen en de dynamiek van de revolutie diepgaande veranderingen zullen ondergaan. Het bekende begrip revolutie komt vooral voort uit die periode waarin de overgang van de feodale naar de burgerlijke wereld plaatsvond. Dit concept zal niet gelden voor de overgang van het kapitalisme naar het socialisme. Het effect en het succes van de revolutie kan worden afgeleid uit het feit dat de huidige geforceerde collectivisering, die zelfs nu ook nog haar bureaucratische boeien om zeep helpt, haar eigen dynamiek ontwikkelt in de richting van een hoger en breder evenwicht, van consolidatie en verfijning. De laatste sublimatie moet leiden tot een oriëntatie die gebaseerd is op het principe van vrijheid, gelijkheid en broederschap, zodat de vrije ontwikkeling van elk individu de voorwaarde wordt voor de vrije ontwikkeling van iedereen.

Dit is zeker geen utopie, maar een aspect van een zeer reële ontwikkeling binnen het volgende historische tijdperk, dat de Tweede Wereldoorlog inluidt. De aandacht vestigen op deze ontwikkeling, rekening houden met dit in wezen universele en diep revolutionaire proces, bijdragen aan de versterking van dit proces door gedrag en actie, het te verdedigen tegen belemmeringen en verdraaiingen is de revolutionaire taak waar we vandaag de dag mee te maken hebben. In de Tweede Wereldoorlog zullen beide fronten, zowel het democratische als het fascistische, waarschijnlijk verslagen worden — het ene militair, het andere economisch. Het maakt niet uit aan welke kant het proletariaat zich aanbiedt, het zal tot de verslagenen horen. Daarom mag het niet de kant van de democratieën kiezen, noch die van de totalitairen. Voor klassenbewuste revolutionairen is er maar één oplossing, de oplossing die breekt met alle tradities en alle overblijfselen van organisaties uit het verleden, die alle illusies van het burgerlijke-intellectuele tijdperk wegneemt en die werkelijk leert van de lessen van ontmoedigingen en ontgoochelingen die de arbeidersbeweging in haar kindfase heeft geleden.

Otto RühleDit artikel verscheen voor het eerst in het Amerikaanse tijdschrift Living Marxism Vol. 5, No. 2, Fall 1940.

Bron: Otto Rühle, Which Side To Take?.


Noten

1Verwijzing naar het verdrag tussen Hitler-Duitsland en de Sovjet-Unie onder Stalin.

2 Zie noot 1.

3 Na de z.g. Spaanse Burgeroorlog van 1936-1939.