Otto Rühle “De revolutie is geen zaak van de partij!” (1920)I. [Het burgerlijke-kapitalistische tijdperk]

Met de heerschappij van de bourgeoisie kwam het parlementarisme. Met de parlementen kwamen de politieke partijen. De bourgeoisie vond in de parlementen in de eerste plaats het historische strijdperk voor de confrontatie met de kroon en de adel. Het heeft zich politiek georganiseerd en de wetgeving vormgegeven volgens de behoeften van het kapitalisme. Maar het kapitalisme is niet homogeen. De verschillende lagen en belangengroepen binnen de bourgeoisie registreerden hun verschillende soorten claims. Om ze te verdedigen, zijn partijen naar voren gekomen die hun vertegenwoordigers en acteurs naar de parlementen hebben gestuurd. Zo werd het parlement het forum voor alle strijd om de economische en politieke macht. Eerst om de wetgevende macht en later — in het parlementaire systeem — in de regering. Maar de strijd van parlementen en partijen is alleen maar een strijd met woorden. Programma's, polemieken in de krant, folders, toespraken in vergaderingen, resoluties, parlementaire toespraken, besluiten — alles woorden. Terwijl het parlement afzakte — hoe langer, hoe meer — naar een praatcafé, waren de partijen vanaf de eerste dag alleen maar machines om de verkiezingen voor te bereiden. Het is geen toeval dat ze oorspronkelijk kiesverenigingen werden genoemd.

De bourgeoisie, het parlementarisme, de politieke partijen zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Het een hoort tot het ander. Geen enkele is denkbaar zonder de andere.

Ze vormen het politieke gezicht van het burgerlijke systeem, van het burgerlijke-kapitalistische tijdperk.


II. [Parlementarisme van de sociaal-democratie na 1848]

De revolutie van 18481 was al in de aanloop vastgelopen. Maar het ideaal van de bourgeoisie: de democratische republiek, stond recht overeind.

De bourgeoisie, machteloos en laf van nature, had noch de kracht, noch de wil om het ideaal in de strijd te bereiken. Ze kroop voor de kroon en de adel, nam genoegen met het recht op economische uitbuiting van de massa's en verlaagde het parlementarisme tot een komedie.

Toen kreeg de arbeidersklasse de plicht om vertegenwoordigers naar het parlement te sturen. Ze hebben de democratische eisen uit de verraderlijke handen van de bourgeoisie gehaald. Ze hebben ze krachtig gepropageerd. Ze probeerden ze op te leggen in de wetgeving... De sociaaldemocratie heeft hiervoor een democratisch minimumprogramma in het leven geroepen. Een programma van praktische actuele eisen voor de burgerlijke periode. Hun werk in het parlement werd gedicteerd door dit programma. Het werd gedomineerd door het streven om de burgerlijk-liberale formele democratie uit te breiden en te voltooien en om de arbeidersklasse en haar politieke activiteit de voordelen van legale armslag te geven. Toen Wilhelm Liebknecht voorstelde om uit de buurt van het parlement te blijven (1), was dit een verkeerde inschatting van de historische situatie. Wanneer de sociaal-democratie als politieke partij wilde functioneren, moest ze naar het parlement. Er was geen andere mogelijkheid tot politieke actie en geldigheid.

Toen de syndicalisten zich afkeerden van het parlementarisme en anti-parlementarisme predikten, kwam dit hun inzicht in de toenemende zinloosheid en corruptie van het parlementaire leven ten goede. Maar in de praktijk legde ze het onmogelijke op aan de sociaaldemocratie. Ze eisten een beslissing die in strijd is met de historische noodzaak. Een verzaking aan zichzelf. De sociaal-democratie kon dit niet accepteren. Ze gemoeten in het Parlement omdat ze een politieke partij was.


III. [Parlementarisme van de KPD]

Partij in historische zin, zoals de burgerlijke partijen, zoals het SPD2 en de USPD3. Het woord is aan de leiders. Ze praten, beloven, verleiden, bevelen. De massa's, als ze samenkomen, staan voor voldongen feiten. Ze moeten zich in een rijen en gelederen opstellen. Ze moeten in de pas lopen. Ze moeten geloven, zwijgen, betalen. Ze moeten orders en instructies in ontvangst nemen en uitvoeren.

En ze moeten kiezen!

Hun leiders willen in het parlement. Dus ze moeten worden gekozen. Terwijl de massa's dan in stille toewijding en onderdanige passiviteit blijven, maken de leiders in het parlement de hoge politiek.

Ook de KPD4 is een politieke partij geworden.

De KPD wil ook toetreden tot het parlement.

Het centrale bureau van de KPD vertelt onwaarheden als het de massa vertelt dat het alleen maar het parlement in wil gaan om het op te blazen.

Het vertelt onwaarheid wanneer het verzekert dat het geen enkele positieve medewerking in het parlement wil leveren.

Het wil, kan en wil het parlement niet opblazen!

Ze zal en moet en wil "positief werk" doen in het Parlement! Ze leeft erop!

Ze is een parlementaire partij geworden, net als alle andere partijen.

Een partij van compromissen, van opportunisme, van kritiek, van woordenstrijd.

Een partij die niet meer revolutionair is.


IV. [De KPD wordt een sociaal-democratische partij]

Kijk naar haar!

Ze gaat terug naar het parlement. Ze erkent de vakbonden. Ze buigt onder de democratische grondwet. Ze sluit vrede met de heersende macht. Ze plaatst zichzelf op de grond van de reële machtsverhoudingen. Ze neemt deel aan het werk van de nationale en kapitalistische restauratie.

Wat scheidt haar van de USP?

Ze bekritiseert in plaats van te verwerpen.

Ze voert oppositie in plaats van de revolutie.

Ze onderhandelt in plaats van te handelen.

Het kletst in plaats van te strijden.

Dus ze houdt op een revolutionaire communistische organisatie te zijn.

Het wordt een sociaal-democratische partij.

Ze is de nageboorte van de USP.

Binnenkort wordt ze regeringspartij met de partij van Scheidemann en Däumig.

En dat zal het einde van haar zijn!


V. [Van KPD-oppositie naar KAPD]

Maar er blijft de massa’s één troost: er is altijd een oppositie!

Deze oppositie sluit zich niet aan bij de mars naar het kamp van de contrarevolutie.

Wat kon ze doen? Wat heeft ze gedaan?

Ze heeft zich verzameld en heeft zich verenigd in een politieke organisatie. Was dat nodig?

De meest politiek volwassen, revolutionaire vastberaden en actieve elementen hebben de taak om de falanx van de revolutie te vormen. Ze kunnen deze taak alleen vervullen als een falanx, dus in gesloten formatie. Ze zijn de elite van het revolutionaire proletariaat. Ze krijgen steeds meer kracht door eenheid en uit de groeiende diepte van de kennis. Ze worden als de voorhoede van het proletariaat aan degenen die twijfelen en onduidelijk zijn zichtbaar als de wil om te handelen. Op het beslissende moment vormen ze het magnetische centrum van alle activiteit.

Ze zijn een politieke organisatie.

Maar geen politieke partij.

Niet een partij in de traditionele zin.

De naam Communistische Arbeiderspartij is het laatste zichtbare overblijfsel — hoe snel het ook kan worden gemist — van een traditie die helaas niet als met een spons kan worden weggeveegd uit een politieke ideologie van de massa's die gisteren nog leefde en vandaag achterhaald is.

Maar zelfs dit overblijfsel zal worden weggeveegd.

De organisatie van de communistische voorhoede van de revolutie zal geen gebruikelijke partij zijn als ze niet ten onder wil gaan. Op straffe van herhaling van het lot waaraan de KPD nu onderhevig is.

De tijd van de oprichting van partijen is voorbij, want de tijd van politieke partijen is helemaal voorbij.

De KPD is de laatste partij — haar faillissement is de meest beschamende, haar einde het meest onwaardige, meest roemloze ...

Maar wat gebeurt er met de oppositie?

En wat zal er van de revolutie worden?


VI. [De Algemene Arbeiders Bond]

De revolutie is geen zaak van de partij. Alle drie de sociaal-democratische partijen lijden onder de waan dat ze de revolutie als hun partijzaak beschouwen en de overwinning van de revolutie als hun partijdoel opeisen.

De revolutie is de politieke en economische zaak van de hele proletarische klasse.

Alleen het proletariaat als klasse kan de revolutie tot aan de overwinning doorvoeren.

Al het andere is bijgeloof, demagogie, politiek charletanisme.

Het is nodig om het proletariaat als een klasse op te vatten en zijn activiteit voor de revolutionaire strijd op gang te brengen. Op de breedste basis, in het breedste kader.

Daarom moeten alle proletariërs die klaar zijn voor de revolutionaire strijd, ongeacht waar ze vandaan komen en uit welk kamp ze worden gerekruteerd, worden verzameld in de werkplaatsen en bedrijven als een revolutionaire bedrijfsorganisatie en worden verenigd in het kader van de Algemene Arbeiders Bond.5

Algemene Arbeidersbond: dit is geen Jan en alleman, geen gemengde salade, geen samengeraapt zootje. Het is de samenvatting van alle proletarische elementen die klaar zijn voor revolutionaire activiteit en die de klassestrijd, het systeem van raden en dictatuur erkennen.

Dit is het revolutionaire leger van het proletariaat.

Deze Algemene Arbeidersbond is geworteld in de bedrijven en is opgebouwd volgens de bedrijfstakken, van onderaf, in de onderbouw is ze federaal, in de bovenbouw wordt hij organisatorisch bijeengehouden door het systeem van de revolutionaire vertegenwoordigers (Obleute). Hij groeit op uit de werkende massa's van onderaf. Hij rijst logisch op, vlees en bloed van het proletariaat, actiekracht van de massa's, bezield door de hete adem van de revolutie.

Hij is niet gebaseerd op leiders.

Hij is geen bedachte constructie.

Hij is geen politieke partij met parlementair gebrabbel en betaalde hoge pieten.

Hij is ook geen vakbond.

Hij is het revolutionaire proletariaat.


VII. [Activiteit van de KAPD]

Wat zal de KAPD dus doen?

Ze zal revolutionaire bedrijfsorganisaties in het leven roepen.

Ze zal de Algemene Arbeidersbond propageren.

Ze zal de kaders vormen van de revolutionaire massa's in de opbouw van bedrijf tot bedrijf, van het ene economisch terrein tot het andere. Ze zal de kaders scholen voor de stormloop, ze versterken en aaneensluiten in de beslissende strijd totdat elke weerstand van het ineenstortende kapitalisme kan worden overwonnen.

Door de worstelende massa's te bevrijden van de op carrière beluste en verraderlijke leiders, zal ze hen leren op hun eigen kracht te vertrouwen, die de garantie is voor elke overwinning.

En vanuit de Algemene Arbeidersbond zal de communistische beweging zich uitkristalliseren, beginnend in de bedrijven, opstijgend in de economische gebieden, en zich uiteindelijk verspreidend naar het hele rijk.

De nieuwe communistische "partij", die geen partij meer is.

Maar die — voor het eerst — communistisch is!

Het hart en de hersenen van de revolutie!


VIII. [Activiteit van de AAU]

Laten we eens heel praktisch naar het proces kijken:

Er zijn 200 mensen in een bedrijf. Sommige van hen horen tot de Algemene Arbeidersbond en propageren deze, in het begin zonder succes. Maar de volgende strijd, waarin de vakbonden natuurlijk falen, verbreekt de betovering. Al snel zijn er 100 mensen tot de Bond toegetreden. Daarvan zijn er 20 communisten, de overige USP'ers, syndicalisten, ongeorganiseerden. De USP heeft voorlopig het grootste vertrouwen. Hun politiek domineert de tactiek van de strijd die in de fabrieken wordt gevoerd. Maar hoe langer, hoe meer blijkt het USP-beleid fout te zijn, niet-revolutionair te zijn. Het vertrouwen van de arbeiders in hen neemt af. Het beleid van de communisten wint terrein. Twintig communisten in de fabriek worden vijftig, worden honderd en meer. De communistische groep domineert al snel politiek de hele fabriek, domineert de tactiek van de Bond, domineert de strijd voor het revolutionaire doel. Op kleine schaal, op grote schaal. Van bedrijf tot bedrijf, van economisch gebied tot economisch gebied, wordt de communistische politiek gepropageerd. Deze laat zich gelden, ze krijgt de leiding, ze wordt het hoofd, het brein, de leidende gedachte.

Uit de cellen van de communistische groepen in de fabrieken, uit de percelen van de communistische massa's in de economische gebieden — in de opbouw van het systeem van raden — wordt de nieuwe communistische beweging samengesteld.

Dus: een "revolutionering" van de vakbonden, een "heropbouw"? En hoe lang moet het proces duren? Jaren? Decennia? Soms tot 1926?

Helemaal niet!

Het doel is niet om de kolos op lemen voeten van de zeven miljoen leden tellende centrale vakbonden te ontmantelen, maar om deze neer te leggen en in een andere vorm weer op te bouwen.

Het doel is om de bedrijven in de hand te hebben die bepalend zijn voor de industrie, voor het maatschappelijke productieproces en dus doorslaggevend zijn in de revolutionaire strijd. Het gaat er om de hefboom in handen te hebben die het kapitalisme — hele industrieën, hele economische gebieden — uit zijn voegen kan tillen.

Waar de vastberadenheid van een enkele bedrijfsorganisatie mogelijk de prestaties van een hele algemene staking kan overtreffen.

Waar de David van een fabriek de Goliath van de vakbondsbureaucratie verslaat.


IX. [KPD, KAPD, AAU]

De KPD is niet langer de belichaming van de communistische beweging in Duitsland.

Het maakt niet uit hoe luid ze verwijst naar Marx, naar Lenin, naar Radek! Ze is nog maar de laatste schakel in het verenigde front van de contrarevolutie.

Zodra ze zich in volledige overeenstemming met de SPD en de USP presenteert als een verenigd front van de "puur socialistische" arbeidersregering, is dit een stap in de richting het waarmaken van haar verzekering van "loyale oppositie" tegen de partijen van arbeidersmoord en -verraad.

Haar afzien van de revolutionaire vernietigingsstrijd tegen Ebert en Kautsky (Rote Fahne van de KPD, 21 maart 1920) is al een stilzwijgende alliantie.

Ebert-Kautsky-Levi.

De laatste fase van het stervende kapitalisme.

De laatste "politieke noodhulp" van de Duitse bourgeoisie.

Het einde.

Het einde van de partijen. Van partijpolitiek. Partijbedrog. Partijverraad.

En het nieuwe begin is de communistische beweging.

De Communistische Arbeiderspartij.

De revolutionaire bedrijfsorganisaties verenigd in de Algemene Arbeidersbond.

De revolutionaire raden.

Het Revolutionaire Radencongres.

De Revolutionaire Radenregering.

De dictatuur van de Communistische Raden.Bron: Otto Rühle, Die Revolution ist keine Parteisache! (1920)

Noten

1 Bedoeld zijn de gebeurtenissen in Duitsland in het revolutiejaar 1848.

2 S.P.D. De Duitse sociaaldemocratische partij steunde in 1914 de oorlogskredieten, op twee leden na, Karl Liebknecht en Otto Rühle. De SPD werkte vanaf 1917 met de links-liberalen en katholieken samen. In 1917 scheidde een radicale vleugel zich af van de SPD, de Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD). In 1918 trad de SPD toe tot de regering.

3 U.S.P.D. De Onafhankelijke Sociaaldemocratische Partij van Duitsland werd in 1917 gevormd nadat in 1916 enkele linkse leden van de SPD-fractie in de Duitse Rijksdag zich om ideologische, pacifistische, redenen van de fractie hadden afgescheiden. De USPD nam een centristische positie in tussen de SPD en de latere communisten (zoals Rühle).

4 K.P.D. De Kommunistische Partei Deutschlands werd gevormd op 31 december 1918 vanuit de Spartacusbund. Tot de oprichters behoorden Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Leo Jogiches en Wilhelm Pieck. De KPD werd gevormd wegens een ontevredenheid over de lakse houding van de USPD tijdens de revolutionaire periode die Duitsland doormaakte tijdens november-december 1918. Na de moord op Luxemburg en Liebknecht kwam de partij al snel onder invloed van de Russische Communistische Partij die via de Comintern de vereisten van de Russische buitenlandse politiek (werken in parlementen van vakbonden) oplegde aan de aangesloten partijen.

5 Vertaling van Allgemeine Arbeiter Union (AAU). Zie ook Herman Gorter, De Algemene Arbeiders Bond (1921).